אחריות ומדיניות ביטול עסקאות בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

אתנאי ותקופת האחריות למוצרים המשווקים על ידי החברה כפופים ומותנים לתעודת האחריות והשירות מהיבואןהחברה אינה מייבאת ואינה מייצרת את המוצרים שבדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצריםטיבםהתאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכנילמעט להחלפתם כמפורט בתקנון ובכפיתה לאמור לעיל ולהלן.

בהחברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים הגיעו מהיצרן ו/או מהיבואן פגומיםמקולקלים או בלתי תקינים.

גהאחריות הנה אישית וללקוחולקונה לא קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחר.

דמובא לידיעתךכי הציוד המתכלה ולרבות טונרים וראשי דיו אשר משווקים על ידי החברה הנם לא מקוריים אלא תחליפיים ואף לעתים יכולים להיות ממוחזריםאשר על כן ואף בהתאם להוראות יצרני המדפסות ו/או המכשירים השונים אשר עושים בהם שימושיתכן ששימוש במוצרים שאינם מקוריים עלול להסב נזק למדפסת ו/או למכשירוזאת בין אם כתוצאה מפגם במוצר ובין אם לאוועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור לכך.

הראשי דיו וטונרים הינם מוצרים טכנולוגייםעל מנת לממש אחריות וכן לבדוק ולפתור בעיות איכותנדרש שיתוף פעולה מצד הקונה הלקוחובכלל זההדפסת סטטוס של ההתקניםראשי דיו וטונרים מתכליםדוגמאות הדפסהמתן הרשאה ואפשרות לחברה ו/או ליבואן ו/או ליצרן להשתלט מרחוק על המחשבוזאת על מנת לספק שירות מהיר ברמה גבוהה יותר ובמינימום הטרדה כלפי הקונה הלקוחוכיוב ככל שיידרש.

ומובא לידיעתךכי לעתים ובהקשר למוצרים המשווקים על ידי החברהיצרני המדפסות שולחים עדכון קושחה (תוכנה המשובצת בהתקן חומרהוהמטפלת בתפקוד החומרה הרכיבאשר חוסמת את ראשי הדיוועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור ו/או הנובע ו/או שייגרם מכך.

זיצרנ/י המדפסות ממליצ/ים על שימוש במוצרים מתכלים מקוריים בלבד לצורך שמירה על איכות ההדפסה וחיי המדפסת לאורך זמןהחברה עושה את מיטב יכולתה לספק מוצרים מתכלים ברמה גבוהאולם מובא לידיעתךכי לעתים קיימים הבדלים באיכות המוצרים ויתכנו תקלות אשר לגביהן האחריות הניתנת על ידי החברה מוגבלת להחלפת המוצר בלבד למוצר זהה לזה שסופק או נמכר לך.

כך לצורך הדוגמה וההמחשהבמקרה של תקלה עקב פגם או בעיית איכות במוצר ואשר כתוצאה מכך לא תוכל/י להדפיס מסמכ/ים דחופים לצורך הגשה ו/או שימוש ו/או טיפול בהם וכיובאו ככל שנשלח על ידי יצרן המדפסת עדכון קושחה שתחסום את ראש הדיוהחברה מתחייבת להחליף את המוצר בלבד למוצר זה או תחליפי לואולם החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה מתקלה או פגם זה ולא תהיה אחראית לנזק תוצאתי כתוצאה מכך ו/או מהשיהוי ו/או לחוסר הנוחות שתיגרם בשל כך.

חבשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים מכל סוג ותיאור ולרבות נזק מיוחדתוצאתיעונשי בגין אובדן השימושאובדן הנתונים או אובדן הרווחיםהנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או מרכישה או בביצועי האתרבגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בובאספקה או באי אספקה של שירותיםאו בכל מידעתוכנהמוצרשירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתרו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתרבין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקיןבין באחריות מוחלטתו/או כל עילה אחרתאפילו אם נודע לחברה או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמורלמעטאם הנזק נגרם ברשלנות החברה.

טבמקרה של נזק למדפסת מכל סוג ותיאורובכלל זהבמקרה של לכלוךאחריות החברה מוגבלת להחלפת המוצר שרכשת מהחברה בלבד בחדש דומה בלבדאו בזיכוי התמורה ששולמה במידה והחברה תחליט כי אין באפשרותה לפתור התקלה.

יתוקף האחריות הנה לשנה אחת שתחילתה ביום ביצוע הרכישה.

יאהאחריות מוגבלת להחלפת המוצר כאמור בלבדמותנת בכך שביצעת שימוש עד ולא יותר מ– 50% מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים).

יבבהמשך ומבלי לפגוע באמור דלעילהאחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. במקרה של העברת המוצר לאדם ו/או גוף אחר אשר אינו הקונה במישרין.

2. בגין ו/או בקשר לתקלות תוכנהוזאת מאחר ואינן קשורות למוצרים ו/או לציוד המתכלה אשר משווקים על ידי החברה.

3. קלקול או נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי ו/או מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.

4. במקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצרבמקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים), החברה תיתן לקונה הלקוח הנחה לרכישת מוצר דומה חדש לפי שיקול דעתה ובשיעור שלא יעלה על שיעור החלק היחסי שבין החלק שלא נעשה בו שימוש במוצר לבין סך תכולת נפח המוצר.

5. שבר שנגרם בשל רשלנות או זדון הצרכןאו גרימת נזק לציוד בשל רשלנות הזנחה של המחזיק במוצרקצר חשמלי או בעיה ברשת החשמלפגיעות ברקכוח עליון

6. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטהשעתוק או שכפול (כגוןדיסקיםנגנים וכיוב), שאריזתם המקורית נפתחהאלא אם התברר שהם פגומים

7. במקרה של ביטול עסקההחברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיובו/או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימיםאו החיוב בדמי הביטוללפי העניין.

ביטול עיסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה ושלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981, ובתנאי שמחיר המוצר עולה על 50 ₪, הלקוח ישיב את המוצר לחברה על חשבונו, המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח, הביטול ייעשה בתוך המועד הנקוב בסעיף 5.ב.2. שלהלן ובכפוף לתשלום דמי הביטול כמפורט בסעיף זה להלן (התנאים מצטברים). ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), או לחילופין, 100 ₪ ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), לפי הנמוך מביניהם (להלן: “דמי ביטול”). דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.  החברה תהיה רשאית לקזז את דמי הביטול מכל החזר כספי שיעמוד לרשות הלקוח (ככל ויעמוד לרשותו), ועם ביצוע הרכישה מהחברה ו/או ההזמנה, הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר לקיזוז דמי הביטול כאמור.
ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר לחברה בכתב באמצעות דוא”ל  [email protected] . ההחזר הכספי מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית על חשבון הלקוח למשרדי החברה, תא דואר 53378, ירושלים, יחד עם זאת, במידה וערך המוצר פחת, אין כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה במקום בו נמסר ללקוח. 
במקרה בו קיים חשש כי המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, יש לפנות לחברה או ליבואן לבדיקה ולקבל אישור כתוב כי המוצר אכן פגום. לאחר קבלת אישור זה, נפעל למען החלפת המוצר בחדש ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה או שתבוטל העסקה במלואה.
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (כגון: דיסקים, נגנים וכיו”ב), שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. 
במקרה של ביטול עסקה, החברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימים) או החיוב בדמי הביטול, לפי העניין.

ט.ל.ח