כללי:

אהאתרהחנות וסימני המסחר בהם הנם בבעלות חברת י.נ שיווק וסחר בע"מ ח.פ. 516425311 (להלן: "החברה"); החנות מופעלת על ידי החברה ומשמשת כחנות אונליין לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

בהשימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זהאשר יכול להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמתכמו כןהחברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר לפי שיקול דעתם וללא הודעה מוקדמתולא תהיה לך כל טענהתביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועםכל הודעה או מידע המתפרסמים באתר יימחקו כעבור זמן והחברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך

גהשימוש והקנייה באתר מותנים בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונםהאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המיניםוהשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד אך הכוונה הנה ללשון זכר ונקבה מבלי לפגוע באף אחד מהמינים.

דהתמונות שבאתר בחנות הנן להמחשה בלבד.

הבכל מקרה של טעות כלשהי במחיר ו/או במפרט טכני במוצר המוצג באתר זההמחיר ו/או המפרט הקובע יהיה זה שרשום במשרדי החברהבמקרה של טעות החברה תתקן את הטעות מייד עם גילוייה ותעדכן את הלקוחות לגביהם הטעות ו/או גילויה רלוונטייםמוקדם ככל האפשר.

וזכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד אשר מתחייב:

1. לא להרשות לצד גלעשות שימוש כלשהו במידע.

2. להשתמש במידע ושירותי האתר עלפי כל דין ובכפוף לתקנון והוראות אתר זה.

3. לא לפרסם ברבים את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו ולא לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע בכל דרך ו/או צורהלא לשכפללא לצלםלא להעתיק ולא להדפיס כל מוצר ו/או פלט ו/או תוכן הקיים באתר או חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיאעוד מתחייב המשתמש כי לא יאפשרבין במישרין ובין בעקיפיןבין בתמורה ובין ללא תמורהאת ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

4. כי ידוע לו שכל שכפולהעתקהפרסוםהפצהמשלוח,  או שידור של מידע המאוחסן באתרשלא הותר במפורש  – אסוראלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

5. לא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע שבאתר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו.

זלקבלת מידע נוסף או אם גילית טעות או במקרה ובו אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זהאנא פנה אלינו בכתב למחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוניCustomerservice@xldyo.co.il ונשמח לתת לך את המידע המבוקש ולבחון את טענותיך.

ח. אנו ממליצים ללקוחותנו לבצע את ההזמנות לפני השעה 15:00. משלוחים שיקלטו לאחר השעה 15:00 ישלחו ביום העסקים הבא.

 

2. אחריות ומדיניות ביטול עסקאות בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

אתנאי ותקופת האחריות למוצרים המשווקים על ידי החברה כפופים ומותנים לתעודת האחריות והשירות מהיבואןהחברה אינה מייבאת ואינה מייצרת את המוצרים שבדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצריםטיבםהתאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכנילמעט להחלפתם כמפורט בתקנון ובכפיתה לאמור לעיל ולהלן.

בהחברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים הגיעו מהיצרן ו/או מהיבואן פגומיםמקולקלים או בלתי תקינים.

גהאחריות הנה אישית וללקוחולקונה לא קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחר.

דמובא לידיעתךכי הציוד המתכלה ולרבות טונרים וראשי דיו אשר משווקים על ידי החברה הנם לא מקוריים אלא תחליפיים ואף לעתים יכולים להיות ממוחזריםאשר על כן ואף בהתאם להוראות יצרני המדפסות ו/או המכשירים השונים אשר עושים בהם שימושיתכן ששימוש במוצרים שאינם מקוריים עלול להסב נזק למדפסת ו/או למכשירוזאת בין אם כתוצאה מפגם במוצר ובין אם לאוועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור לכך.

הראשי דיו וטונרים הינם מוצרים טכנולוגייםעל מנת לממש אחריות וכן לבדוק ולפתור בעיות איכותנדרש שיתוף פעולה מצד הקונה הלקוחובכלל זההדפסת סטטוס של ההתקניםראשי דיו וטונרים מתכליםדוגמאות הדפסהמתן הרשאה ואפשרות לחברה ו/או ליבואן ו/או ליצרן להשתלט מרחוק על המחשבוזאת על מנת לספק שירות מהיר ברמה גבוהה יותר ובמינימום הטרדה כלפי הקונה הלקוחוכיו"ב ככל שיידרש.

ומובא לידיעתךכי לעתים ובהקשר למוצרים המשווקים על ידי החברהיצרני המדפסות שולחים עדכון קושחה (תוכנה המשובצת בהתקן חומרהוהמטפלת בתפקוד החומרה הרכיבאשר חוסמת את ראשי הדיוועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור ו/או הנובע ו/או שייגרם מכך.

זיצרנ/י המדפסות ממליצ/ים על שימוש במוצרים מתכלים מקוריים בלבד לצורך שמירה על איכות ההדפסה וחיי המדפסת לאורך זמןהחברה עושה את מיטב יכולתה לספק מוצרים מתכלים ברמה גבוהאולם מובא לידיעתךכי לעתים קיימים הבדלים באיכות המוצרים ויתכנו תקלות אשר לגביהן האחריות הניתנת על ידי החברה מוגבלת להחלפת המוצר בלבד למוצר זהה לזה שסופק או נמכר לך.

כך לצורך הדוגמה וההמחשהבמקרה של תקלה עקב פגם או בעיית איכות במוצר ואשר כתוצאה מכך לא תוכל/י להדפיס מסמכ/ים דחופים לצורך הגשה ו/או שימוש ו/או טיפול בהם וכיו"באו ככל שנשלח על ידי יצרן המדפסת עדכון קושחה שתחסום את ראש הדיוהחברה מתחייבת להחליף את המוצר בלבד למוצר זה או תחליפי לואולם החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה מתקלה או פגם זה ולא תהיה אחראית לנזק תוצאתי כתוצאה מכך ו/או מהשיהוי ו/או לחוסר הנוחות שתיגרם בשל כך.

חבשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים מכל סוג ותיאור ולרבות נזק מיוחדתוצאתיעונשי בגין אובדן השימושאובדן הנתונים או אובדן הרווחיםהנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או מרכישה או בביצועי האתרבגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בובאספקה או באי אספקה של שירותיםאו בכל מידעתוכנהמוצרשירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתרו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתרבין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקיןבין באחריות מוחלטתו/או כל עילה אחרתאפילו אם נודע לחברה או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמורלמעטאם הנזק נגרם ברשלנות החברה.

טבמקרה של נזק למדפסת מכל סוג ותיאורובכלל זהבמקרה של לכלוךאחריות החברה מוגבלת להחלפת המוצר שרכשת מהחברה בלבד בחדש דומה בלבדאו בזיכוי התמורה ששולמה במידה והחברה תחליט כי אין באפשרותה לפתור התקלה.

יתוקף האחריות הנה לשנה אחת שתחילתה ביום ביצוע הרכישה.

יאהאחריות מוגבלת להחלפת המוצר כאמור בלבדמותנת בכך שביצעת שימוש עד ולא יותר מ– 50% מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים).

יבבהמשך ומבלי לפגוע באמור דלעילהאחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. במקרה של העברת המוצר לאדם ו/או גוף אחר אשר אינו הקונה במישרין.

2. בגין ו/או בקשר לתקלות תוכנהוזאת מאחר ואינן קשורות למוצרים ו/או לציוד המתכלה אשר משווקים על ידי החברה.

3. קלקול או נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי ו/או מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.

4. במקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצרבמקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים), החברה תיתן לקונה הלקוח הנחה לרכישת מוצר דומה חדש לפי שיקול דעתה ובשיעור שלא יעלה על שיעור החלק היחסי שבין החלק שלא נעשה בו שימוש במוצר לבין סך תכולת נפח המוצר.

5. שבר שנגרם בשל רשלנות או זדון הצרכןאו גרימת נזק לציוד בשל רשלנות הזנחה של המחזיק במוצרקצר חשמלי או בעיה ברשת החשמלפגיעות ברקכוח עליון

5. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטהשעתוק או שכפול (כגוןדיסקיםנגנים וכיו"ב), שאריזתם המקורית נפתחהאלא אם התברר שהם פגומים

6. במקרה של ביטול עסקההחברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיובו/או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימיםאו החיוב בדמי הביטוללפי העניין.

6. הזמנותהמחיריםאופן התשלוםמשלוח המוצרים וזמן אספקה:

אכל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מאלא אם מצוין במפורש אחרת.

במחירי המוצרים אינם כוללים תשלום בגין המשלוחעלות המשלוח שתתווסף מפורטת בסעיף עלות המשלוח כנקוב בצמוד למוצרעלות המשלוח תחול על חשבון הלקוח והיא תתווסף לסך התשלום הסופי שיגבה מהלקוח.

גניתן לבצע רכישות באתר אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו במדינת ישראל בלבד.

דהחברה עושה מאמצים על מנת שיהיה ניתן לבצע הזמנות 24 שעות ביממה 365 ימים בשנהיחד עם זאת ומבלי לפגוע באמורמובהר בזאתכי יתכנו מקרים בהם לא יהיה ניתן לבצע הזמנותכגון בימי תחזוקת האתרתקלות באתרתקלות במרשתתחדירה לאתרפגיעה באתר וכיו"ב.

העם סיום ביצוע ההזמנה תקבל מספר אישור הזמנה בתהליךמספר זה מעיד כי הזמנתך נשלחה ונמצאת בתהליךלאחר בדיקת ואישור החברה בהתאם למלאי וזמינות המוצרים ולאחר חיוב כרטיס האשראיתישלח אליך חשבונית מס קבלה המעידה על אישור סופי למשלוח המוצרים בהתאם לתנאי השילוחהזמנה שלא נשלחה בגינה חשבונית מס קבלה ולא בוצע חיוב בגינה – לא תקפהבמידה ולא קיבלת מאיתנו הודעת דואר אלקטרוני ובמסגרתה אישור ההזמנה ולאחר מכן חשבונית מס קבלה ובה פרטי הזמנתכםאנא צרו עימנו קשר במחלקת שירות לקוחות בטלפון 1700-50-10-93.

וטיפול בהזמנות ואישורי הזמנות יבוצעו וישלחו בהתאם לשעות פעילות החברה בימים אה בין השעות 09:00-17:00, ולמעט בימי שישי ושבתימי שבתוןערבי וחגי מועדי ישראלטיפול בהזמנות ואישורים של הזמנות שלא יבוצעו בשעות הפעילות של החברהיבוצעו וישלחו במסגרת ובהתאם לשעות הפעילות של החברה.

זהמוצרים הנמכרים באתר נשלחים לרוב עד ימי עסקים בהם החברה עובדת לאחר אישור העסקהאלא אם יש בעיית מלאי עם המוצר המוזמןבכל מקרה הלקוח יעודכן בכל עיכוב כלשהו במהירות האפשריתמוצרים שעלותם עד 300 ₪ נשלחים באמצעות דואר רגיל (ניתן להוסיף דמי משלוח והמוצר ישלח באמצעות שליח לבית הלקוח), מוצרים שערכם גבוה מסך 300 ₪ נשלחים באמצעות שליח לבית העסק ו/או בית הלקוח ללא תוספת דמי משלוחחשבונית מס תתלווה אל המוצר או שתישלח בדואר בנפרדאנו מתחייבים לזמן אספקה של עד 14 ימי עסקים מרגע אישור העסקה על ידי חברת האשראיבמקרה של עיכוב במשלוח מעבר לזמן ההתחייבות כפי שמצוין בסעיף זההחברה תנקוט בכל האמצעים בכדי לפתור את העיכוב וכן תאפשר ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטולעיכוב במשלוח יכול להיגרם גם בעקבות שינוי כתובת המשלוחמיוזמת הלקוחלאחר שהחבילה כבר יצאהכל שינוי כתובת לאחר שהחבילה כבר יצאה מהמחסניםיחויב בתשלום והחברה תשלח את המוצר ללקוח רק לאחר שהוא יתקבל אצל החברה בחזרה מאת חברת המשלוחיםבמידה והמוצר המוצע אזל בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנהיוצע לצרכן מוצר חלופיבמידה והמוצר החלופי שיוצע אינו לשביעות רצון הלקוח תינתן ללקוח אפשרות לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

חהחברה אינה אחראית לכל עיכוב במשלוחים שיבוצעו על ידי דואר ישראל ו או כל שירות משלוחיםוזאת מאחר והעיכובים אינם בשליטת החברה.

טמובא לידיעת הלקוח הצרכןכי ניתנת האפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים ממשרדינו או ממחסני החברה לאחר תיאום ואישור מראש.

7. זכויות יוצרים וקניין רוחני:

אזכויות היוצריםהפטנטיםהסודות המסחרייםהבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה בלבד ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא בהםהשימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

בחלק מהמידע והתמונות מוצגים בהתאם להסכמים בין החברה לצדדים שלישייםאשר יתכן והם בעלי זכויות היוצרים בתכנים אלהואשר התירו לחברה לעשות בהם שימושאין להעתיקלשכפללהפיץלשווקלהשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או תוכן מהאתר ו/או חלק מהםבלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברהמראש ובכתב.

8. ביטול עיסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה ושלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ובתנאי שמחיר המוצר עולה על 50 ₪, הלקוח ישיב את המוצר לחברה על חשבונו, המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח, הביטול ייעשה בתוך המועד הנקוב בסעיף 5.ב.2. שלהלן ובכפוף לתשלום דמי הביטול כמפורט בסעיף זה להלן (התנאים מצטברים). ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), או לחילופין, 100 ₪ ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול"). דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.  החברה תהיה רשאית לקזז את דמי הביטול מכל החזר כספי שיעמוד לרשות הלקוח (ככל ויעמוד לרשותו), ועם ביצוע הרכישה מהחברה ו/או ההזמנה, הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר לקיזוז דמי הביטול כאמור.
ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר לחברה בכתב באמצעות דוא"ל  info@dio-lemadpeset.co.il . ההחזר הכספי מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית על חשבון הלקוח למשרדי החברה, תא דואר 53378, ירושלים, יחד עם זאת, במידה וערך המוצר פחת, אין כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה במקום בו נמסר ללקוח. 
במקרה בו קיים חשש כי המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, יש לפנות לחברה או ליבואן לבדיקה ולקבל אישור כתוב כי המוצר אכן פגום. לאחר קבלת אישור זה, נפעל למען החלפת המוצר בחדש ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה או שתבוטל העסקה במלואה.
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (כגון: דיסקים, נגנים וכיו"ב), שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. 
במקרה של ביטול עסקה, החברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימים) או החיוב בדמי הביטול, לפי העניין.

9. פרטיות

פרטיות:
א.       הפרטים האישיים שיגיעו לידי החברה ואלה שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, ובכלל זה, שם, מס' תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר/י טלפון, פרטי כרטיס האשראי, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. מאגר המידע הנו מוצפן ומקודד.

ב.       למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. 

ג.       החברה עושה מאמצים, נוקטת אמצעים ומשקיעה משאבים למניעת פגיעה בפרטיותך ולמניעת חדירה לאתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח ולשלול לחלוטין תקלות ו/או שיבושים לפגיעה או נזק מסוג זה כאמור. על כן, הינך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 

ד.       החברה תעשה שימוש בפרטיך לצורך ביצוע ההזמנה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו, למעט לצורך ביצוע ההזמנה שמבוצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית וכן לצורך ביצוע התשלום על ידי חיוב כרטיס האשראי שלך אשר יסלק על ידי חברת סליקה חיצונית.

ה.      החברה תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתב, רק בהקשר להזמנה או אם אישרת קבלת דואר זה.

 

10. דין ושיפוט

אהדין החל על הזמנה באתר זה ועל תקנון זההוא הדין הישראלי בלבדסמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקתנתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.


ט.ל.ח