כללי:

א. האתר, החנות וסימני המסחר בהם הנם בבעלות חברת ספידיו אופיס בע"מ ח.פ. 515022523 (להלן: "החברה"); החנות מופעלת על ידי החברה ומשמשת כחנות אונליין לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

ב. השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, אשר יכול להשתנות מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר לפי שיקול דעתם וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באתר יימחקו כעבור זמן והחברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך. 

ג. השימוש והקנייה באתר מותנים בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד אך הכוונה הנה ללשון זכר ונקבה מבלי לפגוע באף אחד מהמינים.

ד. התמונות שבאתר / בחנות הנן להמחשה בלבד.

ה. בכל מקרה של טעות כלשהי במחיר ו/או במפרט טכני במוצר המוצג באתר זה, המחיר ו/או המפרט הקובע יהיה זה שרשום במשרדי החברה. במקרה של טעות החברה תתקן את הטעות מייד עם גילוייה ותעדכן את הלקוחות לגביהם הטעות ו/או גילויה רלוונטיים, מוקדם ככל האפשר.

ו. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד אשר מתחייב:

1. לא להרשות לצד ג' לעשות שימוש כלשהו במידע.

2. להשתמש במידע ושירותי האתר על-פי כל דין ובכפוף לתקנון והוראות אתר זה.

3. לא לפרסם ברבים את המידע באתר ו/או כל חלק ממנו ולא לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע בכל דרך ו/או צורה, לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל מוצר ו/או פלט ו/או תוכן הקיים באתר או חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

4. כי ידוע לו שכל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח,  או שידור של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש  – אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

5. לא לבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע שבאתר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו.

ז. לקבלת מידע נוסף או אם גילית טעות או במקרה ובו אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא פנה אלינו בכתב למחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני[email protected] ונשמח לתת לך את המידע המבוקש ולבחון את טענותיך.

ח. אנו ממליצים ללקוחותנו לבצע את ההזמנות לפני השעה 15:00. משלוחים שיקלטו לאחר השעה 15:00 ישלחו ביום העסקים הבא.

 

2. אחריות ומדיניות ביטול עסקאות בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

א. תנאי ותקופת האחריות למוצרים המשווקים על ידי החברה כפופים ומותנים לתעודת האחריות והשירות מהיבואן. החברה אינה מייבאת ואינה מייצרת את המוצרים שבדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני, למעט להחלפתם כמפורט בתקנון ובכפיתה לאמור לעיל ולהלן.

ב. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים הגיעו מהיצרן ו/או מהיבואן פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

ג. האחריות הנה אישית וללקוח, ולקונה לא קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחר.

ד. מובא לידיעתך, כי הציוד המתכלה ולרבות טונרים וראשי דיו אשר משווקים על ידי החברה הנם לא מקוריים אלא תחליפיים ואף לעתים יכולים להיות ממוחזרים. אשר על כן ואף בהתאם להוראות יצרני המדפסות ו/או המכשירים השונים אשר עושים בהם שימוש, יתכן ששימוש במוצרים שאינם מקוריים עלול להסב נזק למדפסת ו/או למכשיר, וזאת בין אם כתוצאה מפגם במוצר ובין אם לאו, ועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור לכך.

ה. ראשי דיו וטונרים הינם מוצרים טכנולוגיים, על מנת לממש אחריות וכן לבדוק ולפתור בעיות איכות, נדרש שיתוף פעולה מצד הקונה / הלקוח, ובכלל זה, הדפסת סטטוס של ההתקנים, ראשי דיו וטונרים מתכלים, דוגמאות הדפסה, מתן הרשאה ואפשרות לחברה ו/או ליבואן ו/או ליצרן להשתלט מרחוק על המחשב, וזאת על מנת לספק שירות מהיר ברמה גבוהה יותר ובמינימום הטרדה כלפי הקונה / הלקוח, וכיו"ב ככל שיידרש.

ו. מובא לידיעתך, כי לעתים ובהקשר למוצרים המשווקים על ידי החברה, יצרני המדפסות שולחים עדכון קושחה (תוכנה המשובצת בהתקן חומרה, והמטפלת בתפקוד החומרה / הרכיב) אשר חוסמת את ראשי הדיו, ועם רכישת המוצר/ים מהחברה הנך פותר את החברה ומוותר לחלוטין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל נזקי ישיר ו/או עקיף מכל סוג ותיאור הקשור ו/או הנובע ו/או שייגרם מכך.

ז. יצרנ/י המדפסות ממליצ/ים על שימוש במוצרים מתכלים מקוריים בלבד לצורך שמירה על איכות ההדפסה וחיי המדפסת לאורך זמן. החברה עושה את מיטב יכולתה לספק מוצרים מתכלים ברמה גבוה, אולם מובא לידיעתך, כי לעתים קיימים הבדלים באיכות המוצרים ויתכנו תקלות אשר לגביהן האחריות הניתנת על ידי החברה מוגבלת להחלפת המוצר בלבד למוצר זהה לזה שסופק או נמכר לך.

כך לצורך הדוגמה וההמחשה, במקרה של תקלה עקב פגם או בעיית איכות במוצר ואשר כתוצאה מכך לא תוכל/י להדפיס מסמכ/ים דחופים לצורך הגשה ו/או שימוש ו/או טיפול בהם וכיו"ב, או ככל שנשלח על ידי יצרן המדפסת עדכון קושחה שתחסום את ראש הדיו, החברה מתחייבת להחליף את המוצר בלבד למוצר זה או תחליפי לו, אולם החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה מתקלה או פגם זה ולא תהיה אחראית לנזק תוצאתי כתוצאה מכך ו/או מהשיהוי ו/או לחוסר הנוחות שתיגרם בשל כך.

ח. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים מכל סוג ותיאור ולרבות נזק מיוחד, תוצאתי, עונשי בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או מרכישה או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. למעט, אם הנזק נגרם ברשלנות החברה.

ט. במקרה של נזק למדפסת מכל סוג ותיאור, ובכלל זה, במקרה של לכלוך, אחריות החברה מוגבלת להחלפת המוצר שרכשת מהחברה בלבד בחדש דומה בלבד, או בזיכוי התמורה ששולמה במידה והחברה תחליט כי אין באפשרותה לפתור התקלה.

י. תוקף האחריות הנה לשנה אחת שתחילתה ביום ביצוע הרכישה.

יא. האחריות מוגבלת להחלפת המוצר כאמור בלבד, מותנת בכך שביצעת שימוש עד ולא יותר מ- 50% מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים).

יב. בהמשך ומבלי לפגוע באמור דלעיל, האחריות לא תחול במקרים הבאים:

1. במקרה של העברת המוצר לאדם ו/או גוף אחר אשר אינו הקונה במישרין.

2. בגין ו/או בקשר לתקלות תוכנה, וזאת מאחר ואינן קשורות למוצרים ו/או לציוד המתכלה אשר משווקים על ידי החברה.

3. קלקול או נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי ו/או מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.

4. במקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצר. במקרה של שימוש בשיעור של 50% ויותר מהמוצר ובמידה ונמצאה על ידי החברה ו/או היבואן ו/או היצרן בעיית איכות (התנאים מצטברים), החברה תיתן לקונה / הלקוח הנחה לרכישת מוצר 1 דומה חדש לפי שיקול דעתה ובשיעור שלא יעלה על שיעור החלק היחסי שבין החלק שלא נעשה בו שימוש במוצר לבין סך תכולת / נפח המוצר.

5. שבר שנגרם בשל רשלנות או זדון הצרכן, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של המחזיק במוצר, קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמל, פגיעות ברק, כוח עליון

5. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (כגון: דיסקים, נגנים וכיו"ב), שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. 

6. במקרה של ביטול עסקה, החברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב, ו/או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימים) או החיוב בדמי הביטול, לפי העניין.

6. הזמנות, המחירים, אופן התשלום, משלוח המוצרים וזמן אספקה:

א. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

ב. מחירי המוצרים אינם כוללים תשלום בגין המשלוח; עלות המשלוח שתתווסף מפורטת בסעיף עלות המשלוח כנקוב בצמוד למוצר; עלות המשלוח תחול על חשבון הלקוח והיא תתווסף לסך התשלום הסופי שיגבה מהלקוח.

ג. ניתן לבצע רכישות באתר אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו במדינת ישראל בלבד.

ד. החברה עושה מאמצים על מנת שיהיה ניתן לבצע הזמנות 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה. יחד עם זאת ומבלי לפגוע באמור, מובהר בזאת, כי יתכנו מקרים בהם לא יהיה ניתן לבצע הזמנות, כגון בימי תחזוקת האתר, תקלות באתר, תקלות במרשתת, חדירה לאתר, פגיעה באתר וכיו"ב.

ה. עם סיום ביצוע ההזמנה תקבל מספר אישור הזמנה בתהליך. מספר זה מעיד כי הזמנתך נשלחה ונמצאת בתהליך. לאחר בדיקת ואישור החברה בהתאם למלאי וזמינות המוצרים ולאחר חיוב כרטיס האשראי, תישלח אליך חשבונית מס קבלה המעידה על אישור סופי למשלוח המוצרים בהתאם לתנאי השילוח. הזמנה שלא נשלחה בגינה חשבונית מס קבלה ולא בוצע חיוב בגינה – לא תקפה; במידה ולא קיבלת מאיתנו הודעת דואר אלקטרוני ובמסגרתה אישור ההזמנה ולאחר מכן חשבונית מס ' קבלה ובה פרטי הזמנתכם, אנא צרו עימנו קשר במחלקת שירות לקוחות בטלפון 1700-50-10-93.

ו. טיפול בהזמנות ואישורי הזמנות יבוצעו וישלחו בהתאם לשעות פעילות החברה בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00, ולמעט בימי שישי ושבת, ימי שבתון, ערבי וחגי מועדי ישראל. טיפול בהזמנות ואישורים של הזמנות שלא יבוצעו בשעות הפעילות של החברה, יבוצעו וישלחו במסגרת ובהתאם לשעות הפעילות של החברה.

ז. המוצרים הנמכרים באתר נשלחים לרוב עד 3 ימי עסקים בהם החברה עובדת לאחר אישור העסקה, אלא אם יש בעיית מלאי עם המוצר המוזמן. בכל מקרה הלקוח יעודכן בכל עיכוב כלשהו במהירות האפשרית. מוצרים שערכם גבוה מסך 350 ₪ נשלחים באמצעות שליח לבית העסק ו/או בית הלקוח ללא תוספת דמי משלוח. חשבונית מס תתלווה אל המוצר או שתישלח בדואר בנפרד. אנו מתחייבים לזמן אספקה של עד 14 ימי עסקים מרגע אישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה של עיכוב במשלוח מעבר לזמן ההתחייבות כפי שמצוין בסעיף זה, החברה תנקוט בכל האמצעים בכדי לפתור את העיכוב וכן תאפשר ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול. עיכוב במשלוח יכול להיגרם גם בעקבות שינוי כתובת המשלוח, מיוזמת הלקוח, לאחר שהחבילה כבר יצאה. כל שינוי כתובת לאחר שהחבילה כבר יצאה מהמחסנים, יחויב בתשלום והחברה תשלח את המוצר ללקוח רק לאחר שהוא יתקבל אצל החברה בחזרה מאת חברת המשלוחים. במידה והמוצר המוצע אזל בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, יוצע לצרכן מוצר חלופי. במידה והמוצר החלופי שיוצע אינו לשביעות רצון הלקוח תינתן ללקוח אפשרות לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

ח. החברה אינה אחראית לכל עיכוב במשלוחים שיבוצעו על ידי דואר ישראל ו / או כל שירות משלוחים, וזאת מאחר והעיכובים אינם בשליטת החברה.

ט. מובא לידיעת הלקוח / הצרכן, כי ניתנת האפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים ממשרדינו או ממחסני החברה לאחר תיאום ואישור מראש.

7. זכויות יוצרים וקניין רוחני:

א. זכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה בלבד ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא בהם. השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

ב. חלק מהמידע והתמונות מוצגים בהתאם להסכמים בין החברה לצדדים שלישיים, אשר יתכן והם בעלי זכויות היוצרים בתכנים אלה, ואשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או תוכן מהאתר ו/או חלק מהם, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

8. ביטול עיסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה ושלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ובתנאי שמחיר המוצר עולה על 50 ₪, הלקוח ישיב את המוצר לחברה על חשבונו, המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש בידי הלקוח, הביטול ייעשה בתוך המועד הנקוב בסעיף 5.ב.2. שלהלן ובכפוף לתשלום דמי הביטול כמפורט בסעיף זה להלן (התנאים מצטברים). ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), או לחילופין, 100 ₪ ולסכום זה יתווסף עלות המשלוח (ככל והמוצר נשלח), לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול"). דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.  החברה תהיה רשאית לקזז את דמי הביטול מכל החזר כספי שיעמוד לרשות הלקוח (ככל ויעמוד לרשותו), ועם ביצוע הרכישה מהחברה ו/או ההזמנה, הלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר לקיזוז דמי הביטול כאמור.
ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר לחברה בכתב באמצעות דוא"ל  [email protected] . ההחזר הכספי מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית על חשבון הלקוח למשרדי החברה, תא דואר 53378, ירושלים, יחד עם זאת, במידה וערך המוצר פחת, אין כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה במקום בו נמסר ללקוח. 
במקרה בו קיים חשש כי המוצר אותו קיבלת לא היה תקין בעת קבלתו, יש לפנות לחברה או ליבואן לבדיקה ולקבל אישור כתוב כי המוצר אכן פגום. לאחר קבלת אישור זה, נפעל למען החלפת המוצר בחדש ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה או שתבוטל העסקה במלואה.
אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (כגון: דיסקים, נגנים וכיו"ב), שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. 
במקרה של ביטול עסקה, החברה תמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב או החיוב החלקי במקרה של קיזוז דמי הביטול (ככל וקיימים) או החיוב בדמי הביטול, לפי העניין.

9. פרטיות

פרטיות:
א.       הפרטים האישיים שיגיעו לידי החברה ואלה שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, ובכלל זה, שם, מס' תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר/י טלפון, פרטי כרטיס האשראי, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. מאגר המידע הנו מוצפן ומקודד.

ב.       למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם. 

ג.       החברה עושה מאמצים, נוקטת אמצעים ומשקיעה משאבים למניעת פגיעה בפרטיותך ולמניעת חדירה לאתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח ולשלול לחלוטין תקלות ו/או שיבושים לפגיעה או נזק מסוג זה כאמור. על כן, הינך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. 

ד.       החברה תעשה שימוש בפרטיך לצורך ביצוע ההזמנה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו, למעט לצורך ביצוע ההזמנה שמבוצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית וכן לצורך ביצוע התשלום על ידי חיוב כרטיס האשראי שלך אשר יסלק על ידי חברת סליקה חיצונית.

ה.      החברה תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתב, רק בהקשר להזמנה או אם אישרת קבלת דואר זה.

 

10. דין ושיפוט

א. הדין החל על הזמנה באתר זה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.


ט.ל.ח