זכויות יוצרים וקניין רוחני:

אזכויות היוצריםהפטנטיםהסודות המסחרייםהבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה בלבד ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא בהםהשימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

בחלק מהמידע והתמונות מוצגים בהתאם להסכמים בין החברה לצדדים שלישייםאשר יתכן והם בעלי זכויות היוצרים בתכנים אלהואשר התירו לחברה לעשות בהם שימושאין להעתיקלשכפללהפיץלשווקלהשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או תוכן מהאתר ו/או חלק מהםבלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברהמראש ובכתב.

דין ושיפוט:

אהדין החל על הזמנה באתר זה ועל תקנון זההוא הדין הישראלי בלבדסמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקתנתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.